ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઇતકાદ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. એઅતકાદ ] पुं. શ્રદ્ધા; વિશ્વાસ.