ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઈહાજ્ઞાન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ઈહા ( ઇચ્છા ) + જ્ઞાન ( જાણ ) ] स्त्री. જિજ્ઞાસા; જાણવાની ઇચ્છા.