ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઓઝરૂં  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. પેટ; ઉદર; અન્નાશય; હોજરી.