ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખોશાચીની  
ઉચ્ચાર: ( ખ઼ોશાચીની )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. વીણીવીણીને એકઠું કરવું તે.