ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગાયત્રી મંત્ર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. ગાયત્રીનો મંત્ર; ગાયત્રી.