ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચઉરિંદ્રીય  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. ( જૈન ) ચાર ઇંદ્રિયવાળું; સ્પર્શેંદ્રિય, રસેંદ્રિય, ઘ્રાણેંદ્રિય અને ચક્ષુરિંદ્રય એ ચાર ઇંદ્રિયવાળું.