ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચઉરેદ્રિય  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
પસન્દ કરો જુઓ ચઉરિંદ્રીય.