ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચિરડાવું  
ઉચ્ચાર: ( ચિરડ઼ાવું )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. अ. क्रि. ખિજાવું.
૨. अ. क्रि. હાલવું.