ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છામોદરી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. ક્ષીણ; પાતળું; કૃશ.