ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છીજવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. क्रि. અસર થવી.
अ. क्रि. ઓછું થવું; ઘટવું; ક્ષીણ થવું.
अ. क्रि. ચૂપ રહેવું; શાંત રહેવું.
अ. क्रि. જામી જવું; ઠરી જવું.
अ. क्रि. મનમાં બળવું.