ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છોપવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स. क्रि. ઢાંકવું.
૨. स. क्रि. તમાચો મારવો.
૩. स. क्रि. થાપવું.
૪. स. क्रि. થાબડવું.
૫. स. क्रि. નગારા ઉપર થાપ મારવી.
૬. स. क्रि. મરામત કરવી; સમારકામ કરવું.