ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જિયાદતી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. અત્યાચાર.
૨. [ ફા. ઝિયાદત ( વધારે ) ] स्त्री. વધારો; અધિકતા; જાસ્તી.