ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જિયારતી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. તીર્થયાત્રી.