ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જૃંભકાસ્ત્ર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. શત્રુને ઊંઘમાં નાખી દે તેવું અસ્ત્ર. જુઓ જૃંભક ૩.