ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જેમનું જેમ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. જેમ અસલ હોય તેમ જ; તે જ હાલતમાં; ફેરફાર વગર.