ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝીંટાવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. क्रि. ખડકાવું; ઢગલો થવો.
अ. क्रि. બઝાડાવું; વળગાડાવું.