ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીકાગ્રંથ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. ટીકાનું પુસ્તક.