ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીકાટિપ્પણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. જુદી જુદી રીતે કટાક્ષ કરેલ ભાષણોનો સમૂહ; કોઈના ઉપર કટાક્ષમાં કરેલાં લખાણોનો સમૂહ.