ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ડાબકા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. કૂવામાંથી ખેચેલું ચોખ્ખું અને તાજું પાણી.