ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ડાબકો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. જીંડવું ફાટતાં અંદરથી નીકળેલો કપાસ.
૨. पुं. દાબવાથી થતો અવાજ.
૩. पुं. દાબીને માટીથી લીંપવા જેવી સપાટી કરવી તે.
૪. पुं. લાકડા કે પાણાનો સરખો કરેલો ટુકડો.