ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢૂંસાન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. न. ઢૂંડાં, ઢૂણસાં અને બીજું ઝીણું ઘાસ વગેરે; ઝીણા ઘાસનો જથો; થોથ.
૨. न. પોચ; ફોતરાં.