ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તંદરૂસ્તિ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. ( જરથોસ્તી ) લગ્ન ક્રિયાને અંતે પાઝંદ ભાષામાં કરવામાં આવતું ભાષણ. તેમાં વરકન્યાને શારીરિક બળ મળવાનો આશીર્વાદ હોય છે.