ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તોમડા  
ઉચ્ચાર: ( તોમડ઼ા )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] स्त्री. તુંબડી.