ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તોમરધર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ] पुं. અગ્નિ.
૨. पुं. ચિત્રાનું ઝાડ.
૩. पुं. તોમર અસ્ત્ર ધારણ કરનાર માણસ.