ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ધનિકશાસન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ધનિક ( પૈસાદાર ) + શાસન ( રાજ્ય ) ] न. અમુક પૈસાદાર માણસો રાજ્યસત્તા પચાવી પાડી બેઠા હોય તેવું રાજ્ય.