ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ધનિયામાલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] स्त्री. ગળામાં પહેરવાનું એક જાતનું ધરેણું.