ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ધનિયા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ધનિકા ] पुं. ( હિંદી ) એક જાતનો છોડ; કોથમીર.
૨. स्त्री. યુવતી; વઘૂ; સ્ત્રી.