ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ધનિષ્ઠા યોગતારો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( જ્યોતિષ ) એ નામનો એક તારો; વિષુવાંશ ૩૦૯ અને ઉત્તર ક્રાંત્યંશ ૧૬ માં આવેલો ચોથો મહત્ત્વનો તારો.