ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ધનિષ્ઠ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] वि. ધણું પૈસાદાર; ધનાઢય.