ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકજાત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. પંક ( કીચડ ) + જાત ( જન્મેલ ) ] न. કમળ.
૨. वि. કાદવમાં જન્મેલું.