ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકજિત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. પંકજિત્ ] पुं. ( પુરાણ ) ગરુડનો એ નામનો એક પુત્ર.