ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
હિંદુપત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. હિંદુપણું; હિંદુતા; હિંદુત્વ.