ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
હિંદુમિશન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. કુરૂઢિઓ તોડવા અને હિંદુઓમાં સંગઠન ઉત્પન્ન કરી આર્યસંસ્કૃતિની રક્ષા કરવા વગેરે ઉદ્દેશથી સ્થપાયેલું મંડળ.