ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
અંઈ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. અહીં; અહીંઆં; અત્રે.