ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
અંઉ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. એમકે; કરડાકી બતાવનાર શબ્દ.