ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
અંકકરણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. અંક ( ચિહ્ન ) + કૃ ( કરવું ) + અન ( નામ બનાવનાર પ્રત્યય ) ] न. નિશાની કરવાપણું.