ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
અંકકર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. અંક્ ( ગણવું ) + કર ( કરનાર ) ] वि. ગણતરી કરનાર.
૨. [ સં. અંક ( ચિહ્ન ) + કર ( કરનાર ) ] वि. નિશાની કરનાર.