ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
અંકગત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. અંક ( ખોળો ) + ગત ( ગયેલું ) ] वि. અંકુશમાં આવેલું; કબજામાં આવેલ; હાથમાં આવેલ.
वि. ખોળામાં બેઠેલું.