ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
અંકગત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. અંક ( ખોળો ) + ગત ( ગયેલું ) ] वि. અંકુશમાં આવેલું; કબજામાં આવેલ; હાથમાં આવેલ.
૨. वि. ખોળામાં બેઠેલું.