ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
અ.સૌ.  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. स्त्री. અખંડ સૌભાગ્યવતીનું ટૂંકું રૂપ. આ રૂપ પત્રવ્યવહારમાં સુહાગણને માટે વપરાય છે.