ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
અ:  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. `અ`ની બારાખડીનો છેલ્લો અક્ષર.
अ. અરે; વાહ.