ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
આકનામા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. વારસાના હક્કમાંથી બાતલ કરવાનો દસ્તાવેજ.