ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
આજિહીર્ષુ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. આ ( ઉપસર્ગ ) + હ્ય (લઈ જવું ) ] वि. ઉપાડી જવાનો ઇરાદો રાખનાર.