ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
આદેયકર્મ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. આદેય ( લેવા જેવું ) + કર્મન્ ( અગાઉ કરેલા કામનું પરિણામ ) ] न. ( જૈન ) જીવ જે કહે તે થાય એટલે જીવને જેનાથી વાકસિદ્ધિ થાય તે કર્મ.