ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
આદેયનામ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. આદેય ( લેવા જેવં ) + નામન્ ( નામ ) ] न. ( જૈન ) જેના પરિણામે બોલેલું વચન મનાય એવું કર્મ.