ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
આલૈખિક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. આ ( ઉપર ) + લિખ્ ( દોરવું ) + ઇક ( સંબંધી ) ] वि. આંકડા અથવા સમીકરણથી જે હકીકત દર્શાવાય તે બતાવવા દોરેલો આકૃતિ સંબંધી `ગ્રાફ઼િકલ`.