ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઇજરાયે કામિલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ઇજરાય ( અમલ ) + ઇ ( નું ) + કામિલ ( સંપૂર્ણ ) ] पुं. પૂરેપૂરી બજવણી.