ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઇજરાય  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] पुं. અમલ; બજાવણી.
पुं. પ્રચાર.