ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઇલીવિષ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. ( પુરાણ ) એ નામનો ઇંદ્ર; જીતેલો એક દૈત્ય.