ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઇશ્કાલી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] वि. મુશ્કેલીઓ ઊભી કરનાર.
वि. શંકા કરનાર.