ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઈહગ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ ઈહા ( ઇચ્છા ) + ગ ( જનાર ) ] पुं. ઇચ્છા; વાંછના; અભિલાષા.
૨. पुं. ( ડિંગળ ) કવિ.
૩. पुं. ભય; બીક.