ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઈહગ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ઈહા ( ઇચ્છા ) + ગ ( જનાર ) ] पुं. ઇચ્છા; વાંછના; અભિલાષા.
पुं. ( ડિંગળ ) કવિ.
पुं. ભય; બીક.